หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. กรพินธ์ ผรณาปิติ

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/12 /เบอร์โทรภายใน 1340

อีเมล์ : fhumkpp@ku.ac.th

อ. กฤตยา งามประดิษฐ์ (อังเกอร์)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด), 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/3 / เบอร์โทรภายใน 1324

อีเมล์ : krittaya.n@ku.th / krittaya.ngampradit@gmail.com

ผศ.ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 / อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 409/เบอร์โทรภายใน 1438

อีเมล์ : fhumknr@ku.ac.th

อ.ดร. จรินธร ไพศาลสิทธิกานต์ / (ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายประสานงานอาจารย์ต่างชาติ)

การศึกษา : ศศ.บ. การแปล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 / M.A. (TESOL) California State University, USA, 2550 / PhD. Language and Literacies Education Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada 2020

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/5 / เบอร์โทรภายใน 1415

อีเมล์ : jarinthorn.p@ku.th

ผศ.ดร. จารุดา รัชนี ณ อยุธยา

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 / M.A. (TESOL) Monash University Australia 2550 / ศศ.ด. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/2 / เบอร์โทรภายใน 1426

อีเมล์ : jaruda.s@ku.th

ผศ.ดร. จิรพร ธนะรัชติการนนท์ / (ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) / (ประธานศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง)

การศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 / M.A. Applied Linguistics University of South Carolina, USA, 2543 / Ph.D. Curriculum and Instructions: Teaching Writing, Literacy University of Florida, USA, 2551

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/13 /เบอร์โทรภายใน 1337

อีเมล์ : jiraporndh2000@yahoo.com / fhumjpd@ku.ac.th

อ.จงเจตน์ อยู่ชาวไร่

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/2 /เบอร์โทรภายใน 1345

อีเมล์ : jongjet.yoo@gmail.com

ผศ. ชาริติ ขวัญเมือง

การศึกษา : ร.บ. การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/7 เบอร์โทรภายใน 1326

อีเมล์ : charitibee@gmail.com

อ.ดร. ชญาตา วิริยะ

การศึกษา : ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง411/6 /เบอร์โทรภายใน 1412

อีเมล์ : chayata.v@ku.th

อ.ดร. ชุติมา บุญปริตร

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/11 /เบอร์โทรภายใน 1336

อีเมล์ : chutima.bunp@ku.th

อ. ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 / รป.บ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 / ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/4 /เบอร์โทรภายใน 1314

อีเมล์ : natnan.t@ku.th

ผศ.ดร. ณิชยา วัฒนวรกิจกุล / (ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

การศึกษา : อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 / ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548 / Ed.D. (Language Education) University of Leeds, UK, 2014

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/3 /เบอร์โทรภายใน 1416

อีเมล์ : nitchaya.b@ku.th

อ. ณัฐพล บุณยอุดมศาสตร์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 409/เบอร์โทรภายใน 1435,1438, 1440

อีเมล์ : b.natthapol@hotmail.com

อ. ติโรธ ทองนวล

การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 / อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/1 /เบอร์โทรภายใน 1312

อีเมล์ : mrtirote@yahoo.com

อ.ดร. ธารินี บุญยืน / (ประธานคณะกรรมการตารางสอน)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 / Ph.D. English Language Teaching มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/4 /เบอร์โทรภายใน 1344

อีเมล์ : tharinee.b@ku.th

อ. ธัชชัย ตันชนะประดิษฐ์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 409/เบอร์โทรภายใน 1435,1438, 1440

อีเมล์ : tatchai.tan@gmail.com

อ.ธีรัตม์ ฉวีวรรณ

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ โทจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557 / ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/1 /เบอร์โทรภายใน 1306

อีเมล์ : ch.theerat@gmail.com

อ. นฤทัย สุรพงรักตระกูล

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 / อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 408 /เบอร์โทรภายใน 1410

อีเมล์ : naruthai.s@ku.th

ผศ. น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 / M.A. (TESOL) University of Canberra, Australia, 2541

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/4 /เบอร์โทรภายใน 1308

อีเมล์ : namthip.t@ku.th

อ.ดร. ปรินดา จันโทริ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 / อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 / ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/2 /เบอร์โทรภายใน 1427

อีเมล์ : parinda.ja@ku.th

อ.ดร. ปรารถนา ศิวะถาวร

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/2 /เบอร์โทรภายใน 1315

อีเมล์ : prathana.s@ku.th

อ.ดร. ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์)

การศึกษา : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 / Ph.D. Applied Linguistics Northern Arizona University USA, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/2 /เบอร์โทรภายใน 1423

อีเมล์ : panjanit.c@ku.th

อ.ดร. ปาริชาติ ภูติรัตน์ / (ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 / M.A. Applied Linguistics University of Sydney Australia, 2547 / Ph.D. Linguistics University of Wisconsin-Milwaukee USA, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/8 /เบอร์โทรภายใน 1328

อีเมล์ : parichart.ph@ku.th

อ. ผ่องอำไพ คงเจริญ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 306/1 /เบอร์โทรภายใน 1324

อีเมล์ : PONGAMPAI.k@ku.th

ผศ. พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552 / ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/1 /เบอร์โทรภายใน 1417

อีเมล์ : pattanapong.w@ku.th

ผศ. พิวัฒน์ หิตกร / (หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ)

การศึกษา : ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้องหัวหน้าภาค เบอร์โทรภายใน 1301 / มน.1 ห้อง304/1 /เบอร์โทรภายใน 1316

อีเมล์ : piwath@hotmail.com

อ.ดร. เพ็ญนภา เรียบร้อย / (ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายประสานงานอาจารย์ต่างชาติ)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 / อ.ม. การแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 / ปร.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/8 /เบอร์โทรภายใน 1342

อีเมล์ : pennapa.p@ku.th

อ. เพียงเดือน พรรณรุกข์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/7 /เบอร์โทรภายใน 1334

อีเมล์ : peangduen.p@ku.th

ผศ.ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 / M.Ed. (Instruction and Learning) University of Pittsburgh, USA, 2545 / Ph.D (TESOL) University of Manchester UK, 2551

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/6 /เบอร์โทรภายใน 1343

อีเมล์ : phnita.k@ku.th

อ. พิเชฐ ประกายอนุรัตน์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 / อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/120 /เบอร์โทรภายใน 1340

อีเมล์ : pichet-pp@hotmail.com

อ.ดร. ภัทร์ศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง

การศึกษา : ร.บ. การเมืองและการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 / ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/2 /เบอร์โทรภายใน 1311

อีเมล์ : patsriyanyong.s@ku.th

รศ.ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล / (ประธานคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา), (ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 / M.A. Applied Linguistics, Bond University Australia, 2542/ Ph.D. Linguistics, Macquarie University, 2552

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 310/3 /เบอร์โทรภายใน 1307

อีเมล์ : newmontri@gmail.com, fhummtt@ku.ac.th

ผศ.ดร. มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช / (ประธานฝ่าย HR และ KPI)

การศึกษา : อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 / M.A. Contemporary Asian Analysis The University of Melbourne, Australia, 2545 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 / ปร.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/14 /เบอร์โทรภายใน 1339

อีเมล์ : mingkwan.w@ku.th

อ. วรรณศิริ ธรรมานุรักษ์ / (รองหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ)

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 / ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545 / M.A. (TESOL Studies) University of Queensland Australia, 2550

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 407 /เบอร์โทรภายใน 1439

อีเมล์ : wannasiri.t@ku.th

ผศ. วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ

การศึกษา : ศษ.บ. การเรียนการสอน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 / ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 308/2 /เบอร์โทรภายใน 1310

อีเมล์ : sasithorn.t@ku.th

อ. วรางรัตน์ ดวงแสง

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 / ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 408 /เบอร์โทรภายใน 1410

อีเมล์ : warangrut.d@ku.th

ผศ.ดร. วรวุฒิ จรุงคงเดช

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544 / ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 / ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 405/4 /เบอร์โทรภายใน 1429

อีเมล์ : woravut.j@ku.th

อ.ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์

การศึกษา : ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 / ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 / Ph.D. (Linguistics) University of Wisconsin-Milwaukee USA, 2558

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/1 /เบอร์โทรภายใน 1422

อีเมล์ : siriporn.l@ku.th

อ.ดร. ศุภารีย์ อิ่มพิทักษ์ / (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและกลุุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตทั่วไป)

การศึกษา : อ.บ. สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 / M.A. Applied Linguistics University of Queensland, Australia, 2547 / M.A. Research University of Reading, UK, 2553 / Ph.D. Applied Linguistics Newcastle University UK, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 303/9 /เบอร์โทรภายใน 1327

อีเมล์ : suparee.i@ku.th

อ.ดร. สาวิกา วราภรณ์

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 / ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554 / Ph.D. English Language Teaching มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 407 /เบอร์โทรภายใน 1445, 1443, 1439

อีเมล์ : savikav@gmail.com

ผศ.ดร. สุจรรยา วิลาวรรณ

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 / M.A. (TESOL) Eastern Michigan University, USA, 2536 / Ph.D. Discourse analysis University of Leeds, UK, 2549

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 307/15 /เบอร์โทรภายใน 1338

อีเมล์ : sujunyab@yahoo.com

อ. สุรีย์พร ชินเศรษฐกิจ

การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 / M.Ed. (TESOL) Seattle University USA, 2550

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 403/4 /เบอร์โทรภายใน 1425

อีเมล์ : sureeporn.c@ku.th

อ.ดร. อินทิรา บำรุงสาลี

การศึกษา : อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 / อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 / PhD. Translation Studies University of Warwick UK, 2557

ห้องพัก/เบอร์ติดต่อภายใน : มน.1 ห้อง 411/4 /เบอร์โทรภายใน 1413

อีเมล์ : intira.b@ku.th