ข่าวล่าสุด

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นทางวิชาการและเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย

ปรัชญา (Philosophy)

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีปรัชญาในการดำเนินการการศึกษาที่เสริมสร้างนิสิตให้มีความพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา วิชาการและมนุษยธรรม และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อครองตน ครองคน และครองงานเพื่อจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน (Pledge)

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ฝักใฝ่หาความรู้และรอบรู้ทางวิชาการ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณค่าและสามารถเผยแพร่ศักยภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีพันธกิจในการพัฒนานิสิตให้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการโดยเน้นเรื่องภาษาวัฒนธรรมเพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์

ค่านิยมหลัก (Core Values)

เป็นเลิศในวิชาการ บริหารองค์ความรู้ คุณธรรมค้ำชู ออกสู่สากล

คุณลักษณะ (Character)

มุ่งเน้นการให้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมและการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดดเด่นเรื่องบริการวิชาการสู่สังคมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งยุคโลกาภิวัฒน์